CHINESE FAGACEAE

HangZhou Botanical Garden - Zhejiang Province

1 2 3 4 5 6

Hainan Island - JiangFengLing - WuzhiShan

1 2

Yunnan

Sichuan